Förenkla multifaceterade symptom som vägledning för multidisciplinära utredningar av komplexa (inklusive mycket svåra) symptom?

Old text but may give some info of my fight to find at least a multidisciplinary multifaceted dysfunctional platform ..

(NB at the bottom the picture, which will be (not yet) followed by Engish texts of the below

(OBS Nedan är om hur jag själv jobbar med lösningar på mina extremt svåra symptom – som kanske kan vara intressant inte bara för ”patient kolleger” utan även (speciellt multidisciplinärt arbetande) vetenskap- och kliniska kolleger)

Ny text 2022-10-07 som kan tjäna som inledning till nedan något äldre text
Nedan kan vara relevant för flera olika dysfunktionella ”källor”

Enklaste förklaringsorsak (?) till mitt nu 3 år permanenta mycket svårhanterliga Tinnitus Syndrom Alarm (haft hanterbar bullerskade tinnitus i c 60 år), är att på något sätt mina yttre vänstra hårceller har skadats och därigenom exciterar inre (60-åriga) hårcell skadan (enligt många audiogram).

Kan
(a) huvudtrauma olyckan, speciell via cervikal stenos rotpåverkan, på olika komplexa sätt,  och/eller
(b) hypotetisk (svår diagnosticerad och åtgärdad) “NonTuberculous Mycobacteria (NTM)(eller zoster sine herpete*) mastoiditis low-grade chronic infection in left ear” http://carism.se/2021-22/my-experimental-intervention-work/nytt-perspektiv-pa-svar-tinnitus/ (https://www.cdc.gov/hai/organisms/nontuberculous-mycobacteria.html –  ) medverka/påverka, (oberoende US-kliniker hävdar att någon av icke-tuberkel mykobakterie  varianterna utgör vanligare komplikation än vad som insetts) eller
(c) ”post-nasal drip” (orsakad av vad?) via läckage in i örontrumpeten (tydliga symptom under lång tid) och hals/svalget (halssymptom under lång tid) eller
(d) någon annan (kronisk) mikroorganism …
…eller några ovan tillsammans?

Ovan skulle möjligen också kunna förklara varför lufttrycks- och fuktförändringar har uttalad ljudpåverkan på ett förövrigt stabilt permanent tillstånd* – som på inte sätt biologiskt habituerat under dessa 3 år, vilket i sig är märkligt och kan vara viktigt att inkludera i differentialdiagnosarbetet!

* Förutom också att under natt sömnen (3å år) ökar (för varje uppvakning) och ofta tillkommer ett högre (skärande, snabb oscillerande) frekvensljudkluster, något som dock skulle kunna relateras till att återaktivering av SAM-axeln (Sympatico-Adrenal-Medulla inkluderande Locus Coeruleus (https://en.wikipedia.org/wiki/Locus_coeruleus)
efter REM-sömn som är överaktiverad och därmed tar 10-15 minuter till prestimuli nivå.

Anteckningar 2022-09-25

Symptom utgångspunkt:

  1. Permanent (sen 3 år) fram för allt mycket svår hanterbart ljud-alarm (vänstersidigt) men också värk i nacke (men också mindre symptom lumbalt) som ökar under natten efterhand – inklusive öronen känns täppta, ”fyllda” och ökat sprängande. Värk bakom öronen ständigt men varierande (se delvis också ”2”
  2. Sista månaderna långsamt (men) ökade näsproblemen, speciellt post-nasal drip (Baksnuva, alltså ökad slembildning som ”läcker” bakvägen – om jag på natten sover på sidan ökade besvär i lägste örat, rygg/halvsitter = ”halshosta” och mage = uppsvullnad i ansiktet)
  3. Fler årig, senaste månaderna ökande hals/strupe smärtor, speciellt på morgonen
  4. Ovan symptom förvärras vid luft tryck- och fuktighetsförändringar och vid varmt bad (dusch i mindre utsträckning)

Möjliga orsaks dysfunktioner

1a. Enligt MRI baserad diagnostik, cervikala (speciellt C5-7 med rotpåverkan) orsakade av huvudtrauma olycka – ramlade med huvudet före in i betongpelare (i Helsingfors i samband med aggressiv prostatacancerbehandling (helt frisk enligt PSA)

1b. Öron barn med återkommande öroninfektioner med flera myringtomier, i vuxen ålder, öronvax som fastnat ett par gånger på trumhinnan och måste med avlägsnas med ingrepp. 60 årig, hanterbar tinnitus (audiogram finns åtskilliga genom åren) som plötsligt Oktober 2019 blir mycket svåra att överhuvudtaget hantera och som är permanent så svåra fortfarande (2022-09-25 då just detta skrivs)

2. Sannolik orsak Basaliom typ III (aggressiv) näsoperation som kan vid spontan återväxt kan ha påverkat (Osteomeatala komplexets) dränage funktioner och ev. vänster Maxillaries ej väl luftad hypoxi med flera konsekvenser

3. Tonsillektomi c 1957, fler åriga, ökande halssmärtor, kanske delvis relaterade till GERD (Gastroesophageal reflux diseas), utredd med gastroskopi på 1990-talet, men också ”påfyllning” från ökad (senaste månaderna) ”post-nasal drip” (baksnuva?) Långvarig GERD riskerar att utveckling av barrett esofagus sker

4. Kan ev. förklaras av (internationellt sker ökad argumentation för) att mikroorganismer ej förväntat (en del som t.ex. någon variant av icke-tuberkel mykobakterier) svårdiagnosticerade) kan komplicera bl.a. degenerativa processer, inte bara vid spinala dysfunktioner.

Pågående/väntande utredningar:
* Halsrygg DT och slätröntgen. Fortsatt utredning inför ev. komplex operation, framför allt de cervikala md rotpåverkan

* ÖNH i Hudiksvall – Fokus på näs relaterade problemen – Post-Nasal Drip (men flera olika komplexa dysfunktionella konsekvenser inklusive via örontrumpeten olika öronrelaterade konsekvenser och hals/svag dito.

Ytterligare komplexitet i utredningsarbetet är att flera olika specialist discipliner är ”inflätade”! En del MRI och DT är gjorda liksom några ÖNH- och Ortoped utredningar sista åren utan att egentligen identifiera orsakskällor (utom specifikt ortopediska sista tiden av mer ingående spinala stenos påverkan) och deras interaktioner. Egentligen inga traditionella behandlingar (utom t.ex. en myrintomi) men väl egenvårdsaktivitet användande biopsykosocial medicinsk verktygslåda där psykofysiologisk beteendemedicinsk kunskap/praktik avses försöka sammanlänka österländsk- och västerländska egenvårds strategier.

Nedan en bild som avses att försöka visa bildligt ovan där inte bara Limbiska aktiviteter/beteenden, flera andra dysfunktioner som kan ”samspela” (mer eller mindre synergistiskt) utan också Sympatico-Adrenal-Medulla, SAM-axeln inklusive Locus Coeruleus (LC) diskuteras. Samtidigt så diskuteras mer och mer (åtminstone internationellt) att olika mikroorganismer kan förstärka eller vara huvudorsak till komplexa multifaxeterade dysfunktioner som t.ex. NTM och Herpes Zoster (i mitt fall zoster sine herpete) men också kan Mast Cell Activation Syndrome ”Medverka”.

Angående kroniskt överaktiverad LC, kan det vara en möjlig förklaring till en del av (mina) symptomökningar under natten som leder till uppvakning. När SAM återaktiveras efter REM-sömn kan ”ökad överaktivering” ske om speciellt inte LC fungerar dynamiskt korrekt, något som kan relateras till initieringen av min PTSD under tidigt första levnadsåret, något som motiverade mig att lämna planerad pianistkarriär för att börja akademiska studier där just PTSD fokus blev en av mina välmotiverade huvudfokus. Just kronisk LC överaktivtet diskuteras även som degenererande faktor t.ex. vid skador (vilket i min fall kan relatera till huvud trauma olycka 2018). Se också t.ex. https://www.academia.edu/19817320/Role_of_Chronic_Bacterial_and_Viral_Infections_in_Neurodegenerative_Neurobehavioural_Psychiatric_Autoimmune_and_Fatiguing_Illnesses_Part_2?email_work_card=title

*
Min Herpes Zoster (HZ) historia som sista 30 åren varit utan utslag men väl varierande svåra symptom följdverkningar genom åren – utan utslag kallas zoster sine herpete

c 1992-3 hade jag bipolär med smärtsamma utslag, mycket komplicerad och svårt sjuk i c en månad med långsam rehab. Tyvärr för sent identifierad Zovirax!

Haft sedan genom åren till och ifrån en del hel konstiga symptom som dykt upp och försvunnit. Trots generelll god hälsa med diet och god motion, även en hel del maraton (som jag inte gör utan god hälsa!) ….

Herpes Zoser kan även infiltrera t.ex. i degenerativa processer (hos mig relaterat till huvudtrauma olycka cervikalt och lumbalt MEN också ev. i öron regionen .. (kan förklara mitt omöjligt svåra3-åriga permanenta huvudlarm – alltså INTE de vanligt bullerskade tinnitussom jag haft i 60 år.

Referenser:
”Zoster sinusherpete (ZSH) är en av de atypiska kliniska manifestationerna av herpes zoster (HZ), som härrör från infektion och reaktivering av varicella-zoster-viruset (VZV) i kranialnerven, ryggradsnerven, inälvorna eller den autonoma nerven. Variabla symtom, såsom neuralgi, men skiljer sig från HZ, ZSH visar INGEN zoster, vilket gör klinisk diagnos svår. ZSH orsakar inte bara initiala symtom, såsom neuropatisk smärta i den drabbade nerven, Bell pares och Ramsay Hunt syndrom, utan också postherpetisk neuralgi och dödliga komplikationer som VZV-encefalit och stroke

Feldiagnostisering av ZSH och senfärdig antiviral behandling kan leda till allvarliga ZSH-följdsjukdomar. Vi granskar publikationerna relaterade till ZSH, särskilt dess diagnos med VZV-DNA och / eller anti-VZV-immunglobulin (IgG och IgM). Mer arbete om ZSH, särskilt ZSH epidemiologisk undersökning och riktlinjer för diagnos och behandling, behövs eftersom de flesta av de nuvarande studierna är fallrapporter”

Tester alltså; ” VZV DNA-detektion med polymeraskedjereaktion (PCR) och en enzymbunden immunosorbentanalys (ELISA) undersökning av anti-VZV-antikroppar, dvs anti-VZV-immunglobulin (IgG och IgM)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7336347/

“I vissa fall kan infektionen spridas till inre organ och kan ibland uppträda utan utslag. Läkare hänvisar till detta som interna” https://www.medicalnewstoday.com/articles/321217