Working in progress … Read with the caution ..

Content: Most actual link 2023-09-20 +1 focus 2023-09-17 and 2 Heureka (… maybe the beginning of..)

1. Most actual link 2023-09-20

Cervicocranial syndromes including Barre-Lieou Syntrome: Neck Pain, Blurred Vision, Nausea, Vertigo, Tinnitus & TMJ | CARISM – Complex Auditory Related Integrated Systems Medicine

 

2 Focus 2023-09 17

Head bursting ”pain” clusters, left side (1), which are especially severe during the night as it escalates with each awakening to sometimes exploding head like level (2).

  1. Why the left side? Can it have diagnostic value?

When I cover the ear lids, I have much stronger pulsating clusters in the right compared to the left outer ear canal. BUT when I lie on my stomach on the massage table with my head 45 degrees downwards, it is the same in both ears WEAK! (See picture of Maxillari’s ”drainage angle”) Is it due to TMJ and/or exostoses dysfunctions? Does Maxillaris come into play here? How? Is it due to TMJ and/or exostoses dysfunctions? Natural acoustic phenomena can create the difficult bursting cluster in the west side via strong harmonics.

Sorry Swedish in the picture – will translate ASAP

Påverka maxillarie dränage med texter

2. When Locus Coeruleus/noradrenaline* is to be restarted after REM sleep or deep relaxation state during the day, it can be overactive restarted because I have greatly elevated norepinephrine and adrenaline but very low (function-decisive) inhibitory neurotransmitter GABA and its precursor glutamate. This can act as ”lighter fluid” for difficult, eg. unmanageable head blasting.

*2023-01-27 Bo vS Neurotransmitters

Adrenaline* 5.75 μg/g Crea 2.0 – 5.5
Noradrenaline* 45.42 μg/g Crea 15 – 36
Dopamine 207.94 μg/g Crea 130 – 240
GABA(*) 1.83 μmol/g Krea 1.5 – 5.0
Glutamate* 6.86 μmol/g Krea 8 – 25
Serotonin(*) 80.69 μg/g Crea 80 – 190

At the same time, head trauma accident, especially noted spinal dysfunctions, can amplify afferent direct and indirect dysfunctions creating the main symptom

Temporary Lyme disease infection and Zoster sine herpete likewise but where the main focus here is above 2 foki.

Collected links about exostoses on several websites, including 3 hypotheses (and more) ”threads” to be multifaceted integrated: Towards a probable solution of complex severe symptoms | CARISM – Complex Auditory Related Integrated Systems Medicine

 

Swedish:

Fokus 2023-09: Huvud sprängande ”pain”-kluster, vänster sida (1), som är speciellt svåra under natten då det eskalerar för varje uppvaknande till ibland exploding head liknande nivå (2).

  1. Var för vänster sida? Kan det ha diagnostiskt värde? När jag håller för öronen locken har jag mycket starkare pulserande kluster i höger jämfört med vänster yttre örongång. MEN när jag ligger på mage på massagebänk med huvudet 45 grader nedåtlåtning så är det lika i båda öronen SVAGT! (Se bild på Maxillaris ”dränage vinkel”) Beror det på TMJ och/eller exostoser dysfunktioner? Spelar Maxillaris in här? Hur? Beror det på TMJ och/eller exostoser dysfunktioner? Naturakustika fenomen kan via starka övertoner skapa det svåra sprängande klustret i väster sida.

Påverka maxillarie dränage med texter

2. När Locus Coeruleus/noradrenalin* skall återstartas efter REM-sömn eller djup avslappnings tillstånd dagtid kan det överaktivt återstartas därför att jag har kraftigt förhöjd noradrenalin och adrenalin  men mycket låg (funktionsavgörande) inhibitorisk neurotransmittor GABA och dess precursor glutamat. Detta kan fungera som ”tändvätska” åt svåra, eg. ej hanterbara huvud sprängandet.

*2023-01-27    Bo vS                  Neurotransmittorer

Adrenalin*       5.75                    µg/g Crea        2,0 – 5,5
Noradrenalin* 45.42                  µg/g Crea        15 – 36
Dopamin           207.94                µg/g Crea        130 – 240
GABA(*)           1.83                   µmol/g Krea    1,5 – 5,0
Glutamat*        6.86                    µmol/g Krea    8 – 25
Serotonin(*)   80.69                  µg/g Crea        80 – 190

Samtidigt kan huvudtrauma olycka, speciellt konstaterade spinala dysfunktioner, förstärka afferent direkt och indirekt dysfunktioner skapande huvudsymptomet

Tillfällig Borrelia infektion och Zoster sine Herpete likaså men där huvudfokus här ligger ovan 2 foki.

Samlat länkar om exostoser på flera hemsidor, bl.a. 3 hypotheses (and more) ”threads” to be multifaceted integrated: Towards a probable solution of complex severe symptoms | CARISM – Complex Auditory Related Integrated Systems Medicine

 

3. Heureka (… maybe the beginning of..)

(Swedish below English texts)
Live notes while processes are in progress.
When I lie on my stomach in bed and hold my earlobes, the sound created in the outer ear canal* is lowered, either due to influence via TMJ (Temporomandibular joint) and/or Exostoses in the outer ear canals, see footnote (*) on the link https://carism.se/2021-2023/june-2023/hypotes-expanded-tinnitus-tmj-psoriasisartrit-in-cooperation/august-2023-summary-sammanfattning/3-hypothesis-threads-to-be-multifaceted-integrated-towards-a-probable-solution-of-complex-severe-symptoms/

At the same time, a new type of mild pain develops in our ear temporarily for an hour. After breakfast the sound suddenly changed sides to the right (after a few minutes the permanent bursting was quite quiet) with then more tinnitus noise-damaged cluster frequency.
…. It now suddenly seems that this new sound in the right side (which also started suddenly as well as in October 2019 when the bursting ”alarm” v. side started permanently until now) somewhat amplifies my early sixty-year-old manageable tinnitus.

Now as I type (right here, sitting at the PC) the permanent sound has come back in the left.

Actually, this is the first time in almost 4 years that any positive change has taken place. Not infrequently, destructive reinforcements of the 4 year burst occur partly by it becoming stronger (especially during the night which may be due to when the reactivation after REM sleep of sympathetic systems/Locus Coeruleus NE is OVERactivated, due to my NE values being elevated (as well as other neurotransmitters like adrenaline below GABA is low as well as Glutamate (unfortunately extremely important systems that are (maybe) rarely included in the investigative mindset, Especially in elderly patients?

* Discovered a few years ago that I had sound ”behind” the earlobes in the outer ear canal (which were of different frequency levels and pulsating and not audible when I do not hold the earlobes) – natural acoustics modifications may be the explanation e.g. to the ear canal the harmonics of sound dominate under unmanipulated conditions. The fact that the severe bursting sound is (soon to be?) on the left side both as well as when I hold the left earlobe (on the right side weak!) indicates that dysfunctional processes take place on the left side.

To be continued, I hope (BvS 2023-09-09)

Svenska
3. Heureka (… kanske början på ..) Live-anteckningar medan processer pågår.
När jag ligger på mage i sängen och håller för öronlocken så sänks det ljud som skapas i yttre örongången*, antingen pga påverkan via TMJ (Tempotomandibulära leden) och/eller Exostoserna i yttre örgångarna, se fotnot (*) på länken https://carism.se/2021-2023/june-2023/hypotes-expanded-tinnitus-tmj-psoriasisartrit-in-cooperation/august-2023-summary-sammanfattning/3-hypothesis-threads-to-be-multifaceted-integrated-towards-a-probable-solution-of-complex-severe-symptoms/

Samtidigt så utvecklas ny typ av mild smärta i v. öra tillfälligt någon timme. Efter frukost bytte ljudet plötsligt sida till höger (efter några minuter det permanenta sprängandet var ganska tyst) med då mer tinnitus bullerskade cluster frekvens.
…. Det verkar nu plötsligt som om detta nya ljudet i höger sida (som också började plötsligt liksom i oktober 2019 då det sprängande ”alarm” v. sida började permanent tills nu) förstärker något mitt tidiga sextioåriga hanterbara tinnitus.

Nu när jag skriver (just här, sittande vid PC) har permanenta ljudet kommit tillbaka i vänster.

Egentligen är det första gången på snart 4 år som någon positiv förändring sker. Inte sällan sker destruktiva förstärkningar av 4 åriga sprängandet dels genom att det blir starkare (speciellt under natten som kan beror på att när återaktiveringen efter REM-sömn av sympatiska system/Locus Coeruleus NE är ÖVERaktiverad, på grund av att mina NE värden är förhöjda (liksom andra neurotransmittorer som adrenalin nedan GABA är lågt liksom Glutamat (tyvärr ytterst viktiga system som (kanske) sällan ingår i utredningstänket, speciellt hos äldre patienter?

* Upptäckte för något år sedan att jag hade ljud ”bakom” öronlocken i yttre öron kanalen (som var av annorlunda frekvensnivåer och pulserande och inte hörs när jag inte håller för öronlocken) – naturakustik modifieringar kan vara förklaringen t.ex. till öron kanal ljudets övertoner dominerar under icke manipulerade förhållanden. Att det svåra sprängande ljudet finns (snart fanns?) på vänster sida både liksom när jag håller för vänstra öronlocket (på höger sida svagt!) tyder på att just dysfunktionella processer sker på vänster sida.

Fortsättning följer hoppas jag (BvS 2023-09-09)

Redigera