Atypisk Cystisk Fibros i övre luftvägar … där ”källan” kan vara käkleds diskarna – 2024-januari uppdatering

(English below)

2024-01-09 uppdatering
Ökade ”skruvstäds liknande” sprängningar från hjärnstammen och ner cervikalt troligen involverade diskarna i käkleden (som källa till mucus generering) som relaterar till atypisk cystisk fibros i övre luftvägar och örontrumpeten. Stelnade mucus blockerar dränage med ”ej plats” där dränage normalt sker leder till anaerob/hypoxi, ökat tryck som skapar sprängningarna. Inder varje timme väcks jag av ökade sprängningarna, går upp och försöker ”öppna” genom mekaniskt rensa, vilket inte lyckas väl nog. Sista uppväckning är värst och tar c 2 timmar innan ”normal svår” sprängnivå är tillbaka. Sannolikt kronisk inflammation I åtminstone vänster käkledsdisk sedan 4 år tillbaka. Atypisk cystisk fibros finns i släkten på min mors sida och kan väckas till på äldre dagar. CFTR (1989 identifierad se www.internmeficin.se). C 2000 olika mutationer relaterar till cystisk fibros varianter.

Att även min syn och balans svårigheter liksom under tryck i näsan kan troligen relateras till området kring osteomeatala komplexet.

Olika uppfattningar kring läkemedel råder, bl.a. att vanligt slemlösande inte anses relevant. Har referenser på www.carism.se

Under dagen gör rörelserna att dränage fungerar ganska bra, men vid inaktivitet ej. Barotrauma symptom är oberoende av ovan, men kan ha en indirekt relation.

Svenska referenser:
Cystisk fibros – Internetmedicin https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/pediatrik/cystisk-fibros/

Cystisk fibros – Sahlgrenska Universitetssjukhuset https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/analyslistan/cystisk-fibros/

Cystisk fibros – 1177 https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/hosta-och-slem-i-luftvagarna/cystisk-fibros/

Cystisk fibros – symtom, orsak och behandling – Doktor.se https://doktor.se/fakta-rad/lungor-och-luftvagar/cystisk-fibros

Team för cystisk fibros – KI https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/centrum-for-sallsynta-diagnoser/regionala-expertteam/cystisk-fibros/

Cystisk fibros – Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Cystisk_fibros

English

2024-01-09 update
Increased ”vise-like” bursts from the brainstem down cervical probably involved the intervertebral discs (as the source of mucus generation) that relate to atypical cystic fibrosis of the upper respiratory tract and eustachian tube. Solidified mucus blocks drainage with ”no place” where drainage normally occurs leading to anaerobic/hypoxia, increased pressure that creates the bursts. Every hour I am woken up by increased blasts, get up and try to ”open” by mechanically clearing, which is not successful enough. The last wake-up call is the worst and takes about 2 hours before the ”normal severe” blast level is back. Probably chronic inflammation in at least the left intervertebral disc for 4 years. Atypical cystic fibrosis runs in the family on my mother’s side and can be awakened in old age. CFTR (1989 identified, see www.internmeficin.se). C 2000 different mutations relate to cystic fibrosis variants.

That even my vision and balance difficulties as well as under pressure in my nose can probably be related to the area around the osteomeatal complex.

There are different opinions about drugs, including that ordinary expectorants are not considered relevant. Have references on www.carism.se

During the day, the movements make drainage work quite well, but when inactive, do not. Barotrauma symptoms are independent of the above, but may have an indirect relationship.