BvS June 2023 ->

Below, some text (draft) concerning my personal fight as a patient with very hard symptoms, very hard to manage, permanent since October 2019:
(English text below the Swedish text)

Swedish text (Maskin översatt!)
Nedan lite text (utkast) om min personliga kamp som patient mycket svåra symptom att kämpa med:

OBS – har 2023-07-10 integrerat psoriasisartrit med nedan på länken under denna sida ”Hypotes expanded: Tinnitus-TMJ-Psoriasisartrit – in cooperation?” | CARISM – Complex Auditory Related Integrated Systems Medicine!

NB – has 2023-07-10 integrated psoriatic arthritis with below on the link under this page ”Hypothesis expanded: Tinnitus-TMJ-Psoriatic arthritis – in cooperation?” | CARISM – Complex Auditory Related Integrated Systems Medicine!)

 

2023-07-03
Försök till förtydligande av mina besvär
1. Huvudsymptom = permanent huvudsprängande (PHL) ljudkluster (använder ej begreppet Tinnitus (hoa mig bullerskada av inre hårceller, se audiogram, eftersom nuvarande ljud är c 3×4 starkare (sedan oktober 2019) svårt att leva med), som kan utgöra en ”påbyggnad”, t.ex via TMJD (se nedan).

Ett ständigt problem som plötsligt blev ännu starkare är (sannolikt) efter REM-sömn då Sympatiska system (inklusive Locus Coeruleus, LC, Noradrenalin, NE), återstartas och där mitt NE/LC överaktiveras. Eftersom inte bara NE och E är förhöjda utan också GABA (central avgörande nerurotransmittor inhibitor) är lågt liksom Glutamat (precusor av GABA) och Serotonin utgör denna obalans en ytterst komplicerad, ej väl förstådd faktor. Komplexitet som även kan påverka permanenta PHL liksom även huvudtrauma olycka med skador bl.a. spinalt. Detta kan också relateras till balans svårigheter vilket gör att jag av detta skäl har svårt att gå utan krycka.

Tyvärr ökar successivt ”efter REM sömn sprängande ljudet mer för varje uppvakning under natten (av ”efter-REM sprängningar) och från c 04.00 allt svårare att hantera … frånvaro av någon form av (spontan) biologisk habituering i något läge ”talar för” att Retikulära Aktiverings Systemet (RAS) inte fungerar?

2. Märkligt svåra fot besvär sedan c hösten 2022. Känns som kronisk inflammation, med brännande smärtor. Har haft återkommande Zoster Sine Herpete, men ej enbart just i fötterna. Märkligt att blodsockervariationer (har morgon hypoglykemi senast mätningar skedde) verkar påverka symptom intensiteten? Hypoglykemi (om det inte var tillfälligt) inte vidare utrett.

3. Ryggskadorna ger enbart symptom lumbalt (om ej balans svårigheter skall räknas in här), men är hanterbara givet jag vilar när ”symptomen säger ifrån”

4. Försöker leva så normalt som möjligt. Eftersom jag gymmat minst sista 40 åren är det lätta att ändra träningen till egenvårdsprogram. Som folk inte har lett till symptom förändringar men väl positivt påverkar allmäntillståndet. Försöker arbeta (har flera projekt i röret att återuppta) när symptomen är någorlunda hanterbara.

2023-06-22
Återupptar fokus på hypotesen: ”60- åriga permanenta hanterbara bullerskade tinnitus har kraftigt förstärkts genom dysfunktioner relaterad till huvutrauma olycka 2018”. Detta förklarar icke-habituering och fokus blir att söka dessa dysfunktioner. Här kan nedan TMJD vara intressant, men också yttre hårceller exiterings påverkan, ev. som “mellanhand” (see https://en.wikipedia.org/wiki/Cochlear_amplifier and https://elifesciences.org/for-the-press/bbe1d6a2/outer-hair-cells-regulate-ear-s-sensitivity-to-sound#:~:text=The%20ear%27s%20tiny%20outer%20hair,hair%20cells%20play%20in%20hearing. Dock, fler andra dysfunktioner kan medverka, t.ex. kronisk Locus Coeruleus (NE*) överaktivitet, särskilt efter REM-sömnperioder.
-> Men låt oss prioritera TMJD

Några (för mig) nya länkar:
Hur TMJ och tinnitus är kopplade https://austinoralsurgery.com/tinnitus-and-tmj/
Käkledssmärta https://www.internetodontologi.se/bettfysiologi/kakledssmarta/
-> Se mer i allmänhet = Do many elderly people suffer unnecessarily because their neurotransmitter status is not examined? | BOAIM2: Bergvik Open Academia for Innovative Medicine Management

* Egna data från 2023-01-27 Some Neurotransmittorer
Adrenalin*       5.75                    µg/g Crea        2,0 – 5,5
Noradrenalin* 45.42                  µg/g Crea        15 – 36
Dopamin          207.94                µg/g Crea        130 – 240
GABA(*)           1.83                   µmol/g Krea    1,5 – 5,0
Glutamat*        6.86                    µmol/g Krea    8 – 25
Serotonin(*)   80.69                  µg/g Crea        80 – 190


2023-06-18
Efter nästan 4 år försöker fortfarande vetenskapligt och kliniskt förstå / hantera / hitta sätt … av mina permanenta mycket svåra hanterbara symptom, vilket är långt ifrån mitt eget område! Inte ens någon grov uppfattning om orsaker till mitt vänstra Head Alarm Cluster (HAC) från specialist i Sverige jag har träffat (med ett undantag = specialist ger värdefulla förslag om egenövningar utanför sitt eget område – uppskattas), inga fokuserade ”felsöknings” undersökningar etc.. bara ”KBT” (som jag började med i Sverige på 1980-talet = www.pbm.se). Nedan lite optimistisk text att överväga?

Äntligen har jag hittat tydliga referenser från ledande internationella kliniker, som sannolikt förklarar / föreslår .. huvudkälla och åtgärder för mina 3,5 år av extremt svårt permanent ljudlarm (HAC) i huvudet (dagligen svårt att leva med), vänster sida = TMD (temporomandibulär sjukdom) sannolik mycket komplex dysfunktion initierad av huvudtraumaolycka (jag faller med huvudet först i betongpelare med den till stor del vänstra sidan av huvudet augusti 2018) med dokumenterade skador på ryggraden (det finns flera MR).

Ingen utredning eller oro har genomförts utifrån TMJ som utgångspunkt såvitt jag förstår, förutom från min tandläkare!

Mer text: Problembeskrivning med lösningsförslag?
60 år gammal bullerskadad hanterbar tinnitus, blir plötsligt oktober 2019 mycket svårt Tinnituslarm att leva med! I princip finns lösningarna på min svåra tinnitus förmodligen i länkarna nedan, men jag kommer att bearbeta texter och översätta till svenska så det blir kortfattat förståeligt för de som inte förstår engelska. Det finns förmodligen många fler individer än jag som lever under dessa mycket svåra förhållanden – permanent! Svårt nog att förstå hur svårt det är om du inte har upplevt det!

Huvudproblemet är förmodligen relaterat till dysfunktion av TMJ (Temporomandibular joint – TM Dysfunction är en vanlig term för sjukdoms- och smärttillstånd samt funktionella störningar i käklederna, se mer nedan).

Svensk bildtext

Arbetande text nedan inte helt läsbar?

Utdrag från referenser:
1: ”The temporomandibular joints are located near the ear canals, which means that it is common for patients to experience symptoms in the ears. If you have unexplained feelings of fullness in your ears, it may be due to your TMJ disorder. Untreated TMJ can cause constant tinnitus or ringing in the ears, which can interfere with sleep and make it difficult to concentrate. Since our body’s sense of balance is located in the inner ears, the inflammation caused by TMJ disorder can also affect balance, resulting in dizziness, unsteadiness and vertigo.
https://www.omaok.com/what-happens-if-tmj-is-left-untreated/?fbclid=IwAR0Gk5W8OEDM_cCfsiJwqdnu-7UPV_y5T0WtgISArNBeQunfgan9ln5UEP0#:~:text=Untreated%20TMJ%20can%20cause%20constant,dizziness%2C%20unsteadiness%2C%20and%20vertigo

2a. ”The temporomandibular joints (TMJ) are the 2 joints that connect the lower jaw to the skull. More specifically, they are the joints that slide and rotate in front of each ear and consist of the lower jaw (lower jaw) and the temporal bone (side and base of the skull). TMJs are among the most complex joints in the body. These joints, along with several muscles, allow the lower jaw to move up and down, side to side and forward and backward. When the lower jaw and joints are properly aligned, smooth muscle actions, such as chewing, talking, yawning, and swallowing, can take place. When these structures (muscles, ligaments, disk, jawbone, temporal bone) are not aligned or synchronized in movement, several problems can arise.

2b ex. on the symptoms of TMD
Pain that spreads behind the eyes, to the face, shoulder, neck and/or back
Earache or ringing in the ears (not caused by an infection of the inner ear canal)
Click or snap your jaw!!
Dizziness
Numbness or tingling in the fingers

2c The National Institute of Dental and Craniofacial Research classifies TMD as follows:

Myofascial pain. This is the most common form of TMD. It results in discomfort or pain in the fascia (connective tissue that covers the muscles) and muscles that control jaw, neck and shoulder function.
Internal rupture of the joint. This involves a dislocated jaw or displaced disk, (cartilage cushion between the head of the jawbone and the skull) or damage to the condyle (the rounded end of the jawbone that articulates with the temporal skull).
Degenerative joint disease?. This includes osteoarthritis or rheumatoid arthritis of the temporomandibular joint.
You can have one or more of these conditions at the same time.”
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/temporomandibular-disorder-tmd?fbclid=IwAR2I1eFfdehkjTWYCgPXW5eI5z4IKby9mkTxq8xHWi8hI2kFdbiC49U27Q4

OBS se även PDF ovan – samma bild!
Tydlig bra bild ovan: ”TMJ-störningar påverkar den temporomandibulära leden, som ligger på vardera sidan av huvudet framför öronen. En mjuk broskskiva (disk) fungerar som en kudde mellan ledbenen, vilket gör att leden kan röra sig smidigt.
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tmj/multimedia/temporomandibular-joint/img-20007309

BvS > Under de senaste åren har en snabb tvärvetenskaplig kunskaps- och praktikut veckling uppenbarligen skett på flera ledande kliniker, särskilt i USA – inom många områden, varav ovanstående är ett. Självklart är mycket svårt (att leva med) Tinnitussyndrom inte helt ovanligt, vilket får mig att känna att jag genom åren inte bara har arbetat för min egen överlevnad utan också samlat information (www.carism.se) för en eventuell framtida sammanfattning från min sida genom de svåra 3,5 åren – när mina svåra symptom är lösta!. Förstå att det inte är lätt att föreställa sig hur permanent tortyrliknande permanent larm kan vara! Har arbetat med tortyroffer och har använt mig mycket till de integrerade mångfacetterade psykofysiologiska beteendemetoder (inklusive hypnos och EMDR) vi utvecklat – men den ”inre torteraren” är alltid 24 timmar i drift.

Eftersom jag har min kliniska utbildning i USA (och har mina kollegor där) går jag direkt på internationella länkar och har tyvärr ingen bra överblick över hur det är i vårt land.

Mer text nedan som inte är klar (vissa utdrag är redan ovan!) men det kan vara viktigt för en helhetsbild!

1. Hörselproblem? – De temporomandibulära lederna sitter nära hörselgångarna, vilket gör att det är vanligt att patienter får symtom i öronen. Om du har oförklarliga känslor av fullhet i öronen kan det bero på din TMJ-störning. Obehandlad TMJ kan orsaka konstant tinnitus eller ringningar i öronen, vilket kan störa sömnen och göra det svårt att koncentrera sig. Eftersom vår kropps balanssinne ligger i inneröronen kan inflammationen orsakad av TMJ-störning också påverka balansen, vilket resulterar i yrsel, ostadighet och svindel.

https://www.omaok.com/what-happens-if-tmj-is-left-untreated/?fbclid=IwAR0Gk5W8OEDM_cCfsiJwqdnu-7UPV_y5T0WtgISArNBeQunfgan9ln5UEP0#:~:text=Untreated%20TMJ%20can%20cause%20constant,dizziness%2C%20unsteadiness%2C%20and%20vertigo

2a. ”De temporomandibulära lederna (TMJ) är de 2 lederna som förbinder underkäken med skallen. Mer specifikt är de lederna som glider och roterar framför varje öra och består av underkäken (underkäken) och det tidiga benet (sidan och basen av skallen). TMJ är bland de mest komplexa lederna i kroppen. Dessa leder, tillsammans med flera muskler, tillåter underkäken att röra sig upp och ner, sida till sida och framåt och bakåt. När underkäken och lederna är ordentligt inriktade kan glatta muskelåtgärder, såsom tuggning, prat, gäspning och sväljning, äga rum. När dessa strukturer (muskler, ligament, disk, käkben, temporalt ben) inte är inriktade eller synkroniserade i rörelse kan flera problem uppstå.

2b Följande är de vanligaste tecknen och symtomen på TMD:

Huvudvärk
Smärta som sprider sig bakom ögonen, till ansikte, axel, nacke och/eller rygg
Öronvärk eller ringningar i öronen (inte orsakad av en infektion i den inre hörselgången)
Klicka eller knyt käken
Yrsel
Domningar eller stickningar i fingrarna

2c National Institute of Dental and Craniofacial Research klassificerar TMD enligt följande:
Myofascial smärta. Detta är den vanligaste formen av TMD. Det resulterar i obehag eller smärta i fascia (bindväv som täcker musklerna) och muskler som styr käke, nacke och axelfunktion.
Inre bristning i leden. Detta innebär en förskjuten käke eller förskjuten disk, (broskkudde mellan käkbenets huvud och skallen) eller skada på kondylen (den rundade änden av käkbenet som artikulerar med den temporala skallen).
Degenerativ ledsjukdom. Detta inkluderar artros eller reumatoid artrit i den temporomandibulära leden.
Du kan ha ett eller flera av dessa villkor samtidigt.

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/temporomandibular-disorder-tmd?fbclid=IwAR2I1eFfdehkjTWYCgPXW5eI5z4IKby9mkTxq8xHWi8hI2kFdbiC49U27Q4

Fler länkar
TMJ framför varje öra -> Temporomandibular Disorder (TMD) https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/temporomandibular-disorder-tmd?fbclid=IwAR2I1eFfdehkjTWYCgPXW5eI5z4IKby9mkTxq8xHWi8hI2kFdbiC49U27Q4

Obehandlad TMJ… https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15066-temporomandibular-disorders-tmd-overview?fbclid=IwAR2Rf-rhqXX55hI-kJdLEd5-8Y24zaAhmtJmG6aKX9OPump_HqUKZuXBzkw#:~:text=Left%20untreated%2C%20TMJ%20disorder%20can,%2C%20insomnia%2C%20depression%20and%20anxiety

OBS TMJ o svår tinnitus https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6736614/?fbclid=IwAR0IWXr07VDvJza8Mm67fNfAfk-0Dc1XR9AP49WLzIdSFgu7Va-YI97rpwI#:~:text=There%20is%20increasing%20evidence%20of,patients%20responsive%20to%20specific%20treatments

Endast tinnitus TMJ-symtom https://museumdental.com/can-tmj-cause-tinnitus/?fbclid=IwAR2A1hOCqQXGRTZXgAy4jpNJAstBCFOGYQmS2YTcSrZr0KYSkL7i2-XQn5U#:~:text=An%20interesting%20fact%20is%20that,away%20following%20proper%20TMJ%20treatment

TMJ och tinnitus https://www.tmjsleepapneacenter.com/tinnitus-tmj-ear-pain/?fbclid=IwAR3lZ470b-NHCnnJSaaBo_IU9eMhGstHawtrC5Ug7rEW0nSk7YvDSZJ27AE#:~:text=Tinnitus%20

TMJ Tinnitus – örat nära..
https://www.healthline.com/health/tmj-tinnitus?fbclid=IwAR32FqljrIRRslHpdS0sE-meiO6Yo1kN81A6jKFW_t-wJpYQ62szLKr8eDs

OBS
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7397445/?fbclid=IwAR0dCZ2C-00C7J5XA7P_f2fxs62wsDu66zr3h-o8Qs_7a8BNllN8uMMKx00

TMJ tinnitus en speciell tinnitusgrupp https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7397445/?fbclid=IwAR2BZt08sVTag8Sf7Tts-GKFfqodi-R1o4CJj7iA1nAYS7qgieMYNP9bQso

TMJ-inflammation kan blockera Eustachian-röret https://www.portlandtmjclinic.com/tmj-disorders/common-symptoms?fbclid=IwAR2TbDWIbWCzE51ErDsEQscBXD2wTVIh8gy55i0IQkrz2JahJ-clHOWoGbU#:~:text=EUSTACHIAN%20TUBE%20BLOCKAGE%20can%20be,inflammation%20can%20push%20them%20closed

TMJ vs MS https://www.mdpi.com/2079-9721/10/3/62?fbclid=IwAR3lxPMp6p4cKlQDyIJ7pWAUdjRQFssT43GT5n7VpEZhUy0JC8I6CP-FfWQ#:~:text=There%20is%20a%20high%20prevalence,xerostomia%20%5B12%2C13%5D

Evolution and development of the mammalian jaw joint: Making a novel structure https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ede.12426

Senaste tekniken TMJ Relief clinic https://tmjreliefclinic.com.au/tmj-laser-terapi-behandling/mls-laserterapi/?fbclid=IwAR3lZ470b-NHCnnJSaaBo_IU9eMhGstHawtrC5Ug7rEW0nSk7YvDSZJ27AE#:~:text=Multiwave%20Locked%20System%20(MLS)%20Laser%20Therapy&text=It%20is%20safe%2C%20pain%2Dfree,and%20stimulate%20new%20cell%20growth

English text

2023-07-03
Attempts to clarify my complaints

1. Main symptom = permanent head-bursting (PHL) sound cluster (does not use the term Tinnitus (hoa me noise damage of inner hair cells, see audiogram, because current sound is c 3×4 stronger (since October 2019) difficult to live with), which can constitute an ”extension”, e.g. via TMJD (see below).

A constant problem that suddenly became even stronger is (probably) after REM sleep when the Sympathetic System (including Locus Coeruleus, LC, Norepinephrine, NE), is restarted and where my NE/LC is overactivated. Since not only NE and E are elevated but also GABA (central determinant nerurotransmitter inhibitor) is low as well as Glutamate (precusor of GABA) and Serotonin, this imbalance constitutes an extremely complicated, not well understood factor. Complexity that can also affect permanent PHL as well as head trauma, accident with injuries, including spinal injuries. This can also be related to balance difficulties, which means that for this reason I find it difficult to walk without a crutch.

Unfortunately, gradually ’post-REM sleep blasting sound increases more with each awakening during the night (by ’post-REM blasts) and from c 04.00 increasingly difficult to handle … the absence of any kind of (spontaneous) biological habituation at any stage ”suggests” that the Reticular Activation System (RAS) is not functioning?

2. Strangely. severe foot discomfort since c autumn 2022. Feels like chronic inflammation, with burning pain. Have had recurring Zoster Sine Herpete, but not just only in the feet. Oddly. that blood sugar fluctuations (have morning hypoglycemia when the last measurements occurred) seem to affect symptom intensity? Hypoglycemia (if not temporary) not further investigated.

3. The back injuries only cause lumbar symptoms (unless balance difficulties are to be included here), but are manageable given I rest when ”the symptoms speak up”

4. Trying to live as normally as possible. Since I have been exercising for at least the last 40 years, it is easy to change the training to self-care programs. As not yet have led to symptom changes but positively affect my general condition. Trying to work (having several scientific/clinical projects in the tube to resume) when symptoms are reasonably manageable.

2023-06-22
Resuming focus on the hypothesis: ”60-year-old permanent manageable noise-damaging tinnitus has been greatly amplified by dysfunctions related to the head trauma accident in 2018”. This explains the non-habituation and the focus becomes to seek these dysfunctions. Here, TMJD can be interesting, but also external hair cells exiting influence, possibly as an ”intermediary” (see https://en.wikipedia.org/wiki/Cochlear_amplifier and https://elifesciences.org/for-the-press/bbe1d6a2/outer-hair-cells-regulate-ear-s-sensitivity-to-sound#:~:text=The%20ear%27s%20tiny%20outer%20hair,hair%20cells%20play%20in%20hearing. However, more other dysfunctions may appear, such as chronic Locus Coeruleus (NE*) overactivity, especially after REM-sleep perods.
—> But let’s prioritize TMJD

Some (for me) new links:
How TMJ and Tinnitus Are Connected https://austinoralsurgery.com/tinnitus-and-tmj/
Käkledssmärta https://www.internetodontologi.se/bettfysiologi/kakledssmarta/
->>>> See more in general = Do many elderly people suffer unnecessarily because their neurotransmitter status is not examined? | BOAIM2: Bergvik Open Academia for Innovative Medicine Management

* Own data from 2023-01-27  Some Neurotransmittorer
Adrenalin*       5.75                    µg/g Crea        2,0 – 5,5
Noradrenalin* 45.42                  µg/g Crea        15 – 36
Dopamin          207.94                µg/g Crea        130 – 240
GABA(*)           1.83                   µmol/g Krea    1,5 – 5,0
Glutamat*        6.86                    µmol/g Krea    8 – 25
Serotonin(*)   80.69                  µg/g Crea        80 – 190

2023-06-18 After almost 4 years still trying to scientifically and clinically understand/manage/find ways … my permanent very hard manageable symptoms, which is far from my own scientific field! IN Sweden not even any rough idea about causes to my left Head Alarm Cluster (HAC) from specialist I have met (with one exception = specialist giving valuable suggestion about self-exercises of TMJ – outside his own field – appreciated), no focused ”debugging” examinations etc.. only “CBT” (which I started with in Sweden in the 1980-ties = www.pbm.se). Below some quite recent (new-old) optimistic text to be considered?

At last, I have found clear references from leading international clinics, that likely explain/suggest .. main sources of and measures for my 3.5 years of extremely severe permanent sound-alarm (HAC) in the head , left side = TMJD (temporomandibular joint disorder) probably a very complex dysfunction initiated by head trauma accident (I fall headfirst into concrete pillars with partly the largely left side of the head first in August 2018) causing documented injuries of the spine (e.g. there are several MRIs).

No investigation or concern has been conducted based on TMJD as a starting point as far as I understand, except from my dentist!
-> NOW, I hope this can be investigated in Sweden, and is not abroad at leading clinics I am communicating with.

More text: Problem description with proposed solutions?
60 year old noise-damaged manageable tinnitus, suddenly becomes October 2019 very difficult HAC (Tinnitus Alarm to live with)! In principle, the solutions to my severe tinnitus are probably in the links below, but I will process texts and translate into Swedish so it becomes briefly understandable for those do not understand English. There are probably many more individuals than me living under these very difficult conditions – permanently! Hard enough to understand how difficult it is if you have not experienced it!

The main problem is probably related to dysfunction of TMJ (Temporomandibular joint Disorder – TMJ Dysfunction is a common term for not only for pain conditions but also functional disorders of the jaw joints, see more below).

In breif, a PDF with picture and links
In very brief – material from leading clinics -TMJD

The same in jpg-pictures below

Working text not ready to be read
Excerpts from references:
1: ”The temporomandibular joints are located near the ear canals, which means that it is common for patients to experience symptoms in the ears. If you have unexplained feelings of fullness in your ears, it may be due to your TMJ disorder. Untreated TMJ can cause constant tinnitus or ringing in the ears, which can interfere with sleep and make it difficult to concentrate. Since our body’s sense of balance is located in the inner ears, the inflammation caused by TMJ disorder can also affect balance, resulting in dizziness, unsteadiness and vertigo.
https://www.omaok.com/what-happens-if-tmj-is-left-untreated/?fbclid=IwAR0Gk5W8OEDM_cCfsiJwqdnu-7UPV_y5T0WtgISArNBeQunfgan9ln5UEP0#:~:text=Untreated%20TMJ%20can%20cause%20constant,dizziness%2C%20unsteadiness%2C%20and%20vertigo

2a. ”The temporomandibular joints (TMJ) are the 2 joints that connect the lower jaw to the skull. More specifically, they are the joints that slide and rotate in front of each ear and consist of the lower jaw (lower jaw) and the temporal bone (side and base of the skull). TMJs are among the most complex joints in the body. These joints, along with several muscles, allow the lower jaw to move up and down, side to side and forward and backward. When the lower jaw and joints are properly aligned, smooth muscle actions, such as chewing, talking, yawning, and swallowing, can take place. When these structures (muscles, ligaments, disk, jawbone, temporal bone) are not aligned or synchronized in movement, several problems can arise.

2b ex. on the symptoms of TMD
Pain that spreads behind the eyes, to the face, shoulder, neck and/or back
Earache or ringing in the ears (not caused by an infection of the inner ear canal)
Click or snap your jaw!!
Dizziness
Numbness or tingling in the fingers

2c The National Institute of Dental and Craniofacial Research classifies TMD as follows:

Myofascial pain. This is the most common form of TMD. It results in discomfort or pain in the fascia (connective tissue that covers the muscles) and muscles that control jaw, neck and shoulder function.
Internal rupture of the joint. This involves a dislocated jaw or displaced disk, (cartilage cushion between the head of the jawbone and the skull) or damage to the condyle (the rounded end of the jawbone that articulates with the temporal skull).
Degenerative joint disease?. This includes osteoarthritis or rheumatoid arthritis of the temporomandibular joint.
You can have one or more of these conditions at the same time.”
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/temporomandibular-disorder-tmd?fbclid=IwAR2I1eFfdehkjTWYCgPXW5eI5z4IKby9mkTxq8xHWi8hI2kFdbiC49U27Q4

 

NB se also PDF above – same picture!
Clear good picture above: ”TMJ disorders affect the temporomandibular joint, which is located on either side of the head in front of the ears. A soft cartilage disc (disk) acts as a cushion between the bones of the joint, allowing the joint to move smoothly.”
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tmj/multimedia/temporomandibular-joint/img-20007309

BvS > In recent years, a rapid multidisciplinary knowledge and practice development has obviously taken place at several leading clinics, especially in the US – in many areas, of which the above is one. Obviously, very difficult (to live with) Tinnitus Syndrome is not completely uncommon, which makes me feel that over the years I have not only worked for my own survival but also gather info (www.carism.se) for a possible future summary from my side through the difficult 3.5 years – when my severe symptoms are solved!. Understand that it is not easy to imagine how permanent torture-like permanent alarm can be! Have worked with torture victims and have used myself extensively to the integrated multifaceted psychophysiological behavior methods (including hypnosis and EMDR) we developed – but the ”inner torturer” is always 24 hours running.

Since I have my clinical training in the US (and have my colleagues there), I go directly on international links and unfortunately do not have a good overview of what it is like in our country.

 

Text below that is not ready (some excerpts are above already!) but that can be important for an overall picture!

1. Hearing problems? ”The temporomandibular joints are located near the ear canals, which means that it is common for patients to experience symptoms in the ears. If you have unexplained feelings of fullness in your ears, it may be due to your TMJ disorder. Untreated TMJ can cause constant tinnitus or ringing in the ears, which can interfere with sleep and make it difficult to concentrate. Since our body’s sense of balance is located in the inner ears, the inflammation caused by TMJ disorder can also affect balance, resulting in dizziness, unsteadiness and vertigo.

https://www.omaok.com/what-happens-if-tmj-is-left-untreated/?fbclid=IwAR0Gk5W8OEDM_cCfsiJwqdnu-7UPV_y5T0WtgISArNBeQunfgan9ln5UEP0#:~:text=Untreated%20TMJ%20can%20cause%20constant,dizziness%2C%20unsteadiness%2C%20and%20vertigo

2a. ”The temporomandibular joints (TMJ) are the 2 joints that connect the lower jaw to the skull. More specifically, they are the joints that slide and rotate in front of each ear and consist of the lower jaw (lower jaw) and the temporal bone (side and base of the skull). TMJs are among the most complex joints in the body. These joints, along with several muscles, allow the lower jaw to move up and down, side to side and forward and backward. When the lower jaw and joints are properly aligned, smooth muscle actions, such as chewing, talking, yawning, and swallowing, can take place. When these structures (muscles, ligaments, disk, jawbone, temporal bone) are not aligned or synchronized in movement, several problems can arise.

2b The following are the most common signs and symptoms of TMD:

Headache
Pain that spreads behind the eyes, to the face, shoulder, neck and/or back
Earache or ringing in the ears, tinnitus (not caused by an infection of the inner ear canal)
Click or clench your jaw
Dizziness
Numbness or tingling in the fingers

2c The National Institute of Dental and Craniofacial Research classifies TMD as follows:
Myofascial pain. This is the most common form of TMD. It results in discomfort or pain in the fascia (connective tissue that covers the muscles) and muscles that control jaw, neck and shoulder function.
Internal rupture of the joint. This involves a dislocated jaw or displaced disk, (cartilage cushion between the head of the jawbone and the skull) or damage to the condyle (the rounded end of the jawbone that articulates with the temporal skull).
Degenerative joint disease. This includes osteoarthritis or rheumatoid arthritis of the temporomandibular joint.
You can have one or more of these conditions at the same time.

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/temporomandibular-disorder-tmd?fbclid=IwAR2I1eFfdehkjTWYCgPXW5eI5z4IKby9mkTxq8xHWi8hI2kFdbiC49U27Q4

More links

TMJ in front of each ear -> Temporomandibular Disorder (TMD) https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/temporomandibular-disorder-tmd?fbclid=IwAR2I1eFfdehkjTWYCgPXW5eI5z4IKby9mkTxq8xHWi8hI2kFdbiC49U27Q4

Untreated TMJ… https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15066-temporomandibular-disorders-tmd-overview?fbclid=IwAR2Rf-rhqXX55hI-kJdLEd5-8Y24zaAhmtJmG6aKX9OPump_HqUKZuXBzkw#:~:text=Left%20untreated%2C%20TMJ%20disorder%20can,%2C%20insomnia%2C%20depression%20and%20anxiety

NOTE TMJ o severe Tinnitus https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6736614/?fbclid=IwAR0IWXr07VDvJza8Mm67fNfAfk-0Dc1XR9AP49WLzIdSFgu7Va-YI97rpwI#:~:text=There%20is%20increasing%20evidence%20of,patients%20responsive%20to%20specific%20treatments

Tinnitus only TMJ symptoms https://museumdental.com/can-tmj-cause-tinnitus/?fbclid=IwAR2A1hOCqQXGRTZXgAy4jpNJAstBCFOGYQmS2YTcSrZr0KYSkL7i2-XQn5U#:~:text=An%20interesting%20fact%20is%20that,away%20following%20proper%20TMJ%20treatment

TMJ and Tinnitus https://www.tmjsleepapneacenter.com/tinnitus-tmj-ear-pain/?fbclid=IwAR3lZ470b-NHCnnJSaaBo_IU9eMhGstHawtrC5Ug7rEW0nSk7YvDSZJ27AE#:~:text=Tinnitus%20

TMJ Tinnitus – ear close ..
https://www.healthline.com/health/tmj-tinnitus?fbclid=IwAR32FqljrIRRslHpdS0sE-meiO6Yo1kN81A6jKFW_t-wJpYQ62szLKr8eDs

NB
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7397445/?fbclid=IwAR0dCZ2C-00C7J5XA7P_f2fxs62wsDu66zr3h-o8Qs_7a8BNllN8uMMKx00

TMJ tinnitus a special tinnitus group https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7397445/?fbclid=IwAR2BZt08sVTag8Sf7Tts-GKFfqodi-R1o4CJj7iA1nAYS7qgieMYNP9bQso

TMJ Inflammation can block Eustachian tube https://www.portlandtmjclinic.com/tmj-disorders/common-symptoms?fbclid=IwAR2TbDWIbWCzE51ErDsEQscBXD2wTVIh8gy55i0IQkrz2JahJ-clHOWoGbU#:~:text=EUSTACHIAN%20TUBE%20BLOCKAGE%20can%20be,inflammation%20can%20push%20them%20closed

TMJ vs MS https://www.mdpi.com/2079-9721/10/3/62?fbclid=IwAR3lxPMp6p4cKlQDyIJ7pWAUdjRQFssT43GT5n7VpEZhUy0JC8I6CP-FfWQ#:~:text=There%20is%20a%20high%20prevalence,xerostomia%20%5B12%2C13%5D

Evolution and development of the mammalian jaw joint: Making a novel structure https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ede.12426

Latest technology TMJ Relief clinic https://tmjreliefclinic.com.au/tmj-laser-therapy-treatment/mls-laser-therapy/?fbclid=IwAR3lZ470b-NHCnnJSaaBo_IU9eMhGstHawtrC5Ug7rEW0nSk7YvDSZJ27AE#:~:text=Multiwave%20Locked%20System%20(MLS)%20Laser%20Therapy&text=It%20is%20safe%2C%20pain%2Dfree,and%20stimulate%20new%20cell%20growth