Atypical(liked) cystic fibrosis, NB – only what happens during the night….

English below

Atypisk(likade) cystisk fibros, OBS – enbart vad som sker under natten ….
Oavsett var ”källan, källorna” är så sker successivt ökad ”fasthet av dränering (ffa slem)” under varje kort sömnperiod. Ökar för varje troligen beroende att jag, efter varje uppvaknande pga ökade symptom, inte lyckas helt få igång dräneringen igen. Vid varje uppvakning under natten (C 30-60 min.) genomför jag olika rörelser och positioner, har även skaffat en massagebänk så jag kan ligga på mage med huvudet i olika vinklar nedåt för att Maxillaris skall kunna ha möjligheter att dräneras.

Påverka maxillarie dränage med texter
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-1346-6_23

Vid rörelser sker direkt en serie av flatulens/fisar som tyder på att ökad gasbildningar ingår i dysfunktions processerna.

Ex. på experiment. Sista uppvakning på morgonen extra ökade symptom (”skruvstädsliknande” smärta och höga larmljud i nacken vänstersida samt balans svårigheter/stå och gå) tar c 2 timmar att få ner symptomen till svåra 4-års permanenta nivån. Jag intar då sömnposition men försöker ej somna för att bara slappna av för att se vad som sker …  Efter c 10 minuter börjar ytterst lite symptomökning ske och efter en timme har sannolikt den nivå utvecklas som vanligen väcker mig varje natt sedan c 6 månader. När jag avbryter genom att gå upp uppstår samma symptom med procedurer som ovan beskrivs.

Ökat slem under sömn sker ej när jag passivt inte sover och kan sannolikt utvecklas vid anaerob/hypoxi vid t.ex. olika inflammationstillstånd…. Men i mitt fall, kan atypisk cystisk fibros antas vara orsak eftersom detta sannolikt varit i släkten på min mors sida.

Sammanfattningsvis verkar det som ovan ytterligare försämring under sömnen relaterar till 4-åriga permanenta dysfunktionerna där ev. Temporomanibilära ledens dysfunktion (vänster sidas disk och dess omgivning sannolikt ) kan vara en del eller kanske t.o.m. huvud dysfunktion … som orsakats av huvudtrauma olyckan 2018, med någon utlösande faktor oktober 2019. Vanlig hanterbar tinnitus (som differential diagnostiskt har minst 60 olika konstellationsorsaker enligt internationella referenser) orsakad av bullerskadade inre hårceller (se ”17” lika audiogram) sedan 1960-talets början kan ha något samband t.ex. genom att inre hårceller exciteras genom huvudtrauma skadorna där fokus varit på C3-C7, L4-L5 och S1 som konstaterats skadade (MRI) och inte förrän först 2023 temporomandibulär ledskada som trolig dysfunktionell ”medverkande” och då sannolikt dess disk och dess komplexa omgivning.
BvS 2023-12-31

English
Atypical(liked) cystic fibrosis, NB – only what happens during the night….
Regardless of where the ”source, sources” are, there is a gradual increase in the firmness of drainage (especially mucus) during each short period of sleep. Probably due to the fact that, after each awakening due to increased symptoms, I do not manage to completely get the drainage going as when the increase was started. Every waking up during the night (C 30-60 min.) different movements, positions, I have also got a massage table so I can lie on my stomach with my head at different angles downwards so that Maxillaris can have opportunities to drain

-> See picture above!

During movements, there is direct a series of flatulence/farting, which indicates that increased gas formation is part of the dysfunction processes.

Examples of experiments. Last awakening in the morning, extra increased symptoms (”vice-like” pain and loud alarm sounds in the neck, left side and balance difficulties/standing and walking) takes c 2 hours to bring the symptoms down to severe 4-year permanent level.

I then take the sleeping position but do not try to fall asleep just relax to see what happens… After about 10 minutes, very little increase in symptoms starts to occur and after an hour, the level that usually wakes me up every night since c 6 months probably develops. When I interrupt by getting up, the same symptoms occur with procedures as described above.

Increased mucus during sleep does not occur when I passively do not sleep and can probably develop with anaerobic/hypoxia in e.g. various inflammatory states…. However, in my case, atypical cystic fibrosis can be assumed to be the cause as this has likely been in the family on my mother’s side.

In summary, it seems that the above further deterioration during sleep relates to 4-year permanent dysfunctions in which possibly. Temporomanicular joint dysfunction (left side disc and its surroundings likely) may be part or perhaps even head dysfunction … caused by the head trauma accident in 2018, with no trigger October 2019. Common, manageable tinnitus (which differential diagnostically has at least 60 different constellation causes according to international references) caused by noise-damaged inner hair cells (see ”17” similar audiograms) since the early 1960s may have some connection, e.g. by internal hair cells being excited through head trauma, the injuries where the focus has been on C3-C7, L4-L5 and S1 that have been found damaged (MRI) and not until 2023 temporomandibular joint injury as probable dysfunctional ”contributor” and then likely its disc and its complex environment.
BvS 2023-12-31