Hypotes expanded: Tinnitus-TMJ-RA-Psoriasisartrit – in cooperation?

NB Not yet working = Latest summary/senaste sammanfattning – Lateste summary/senaste sammanfattning | CARISM – Complex Auditory Related Integrated Systems Medicine lösenord fordras – fås via mail bo.vonscheele@sstressmedicin.se (1177)

 

English below Swedish text

När flera ÖNH-läkare ej finner orsak till min nu mycket svåra permanent 3,5 åriga Tinnitus, kanske ”grannar” kan bidra, t.ex. Reumatolog? Även om jag har studerat en hel del internationella TMJ approacher så att TMD kan vara en mycket viktig pusselbit i ett större perspektiv = t.ex. RA! Till min förvåning ser jag t.ex. Evaluation of the TMJ (Temporomandibular joint) means of Clinical TMD Examination and MRI Diagnostics in Patients with Rheumatoid Arthritis: “… However, the majority of studies showed that approximately 50% of RA patients develop a clinical involvement of the TMJ [59].” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4160621/#:~:text=However%2C%20the%20majority%20of%20studies,TMJ%20%5B5%E2%80%939%5D.

Kanske TMJ är ett av huvudproblemen för svårt Tinnitus? Nedan försöker jag förtydliga en generell hypotes som sedan måste via relevanta (?) utredningar individualiseras som underlag för en åtgärdsplan!

Tinnitus-TMJ-RA-Psoriasisartrit – in cooperation?
Några länkar knyts ihop

Tinnitus och TMJ
“Öronen ligger mycket nära de temporomandibulära lederna. Inre strukturerna i örat är inrymda i skallens temporala ben = ”temporo” i TMJ. Dessutom är käkmusklerna anslutna till örat och arbetar med små muskler där inne. Tryck från en obalanserad käkled eller dragning av oregelbundna käkmuskler kan potentiellt leda till ljud som verkar komma från ingenstans. Detta är tinnitus, även om ljudet kan vara dunkande, brusande eller många andra typer av ljud, yrsel eller svindel. Innerörat påverkar också balansen. Om inre örat störs av bentryck eller muskelspänningar kan det störa balanssystemet så du känner dig yr el. tappar balansen https://safariandmd.com/seven-symptoms-of-tmj-to-watch-for/


Tydlig bra bild ovan som visar hur nära hörselgångarna och den temporomandibulära leden är: ”TMJ-störningar påverkar den temporomandibulära leden, som ligger på vardera sidan av huvudet framför öronen. En mjuk broskskiva (disk) fungerar som en kudde mellan ledbenen, vilket gör att leden kan röra sig smidigt”. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tmj/multimedia/temporomandibular-joint/img-20007309

”De temporomandibulära lederna sitter nära hörselgångarna, vilket gör att det är vanligt att patienter får symtom i öronen. Om du har oförklarliga känslor av fullhet i öronen kan det bero på din TMJ-störning. Obehandlad TMJ kan orsaka konstant tinnitus eller ringningar i öronen, vilket kan störa sömnen och göra det svårt att koncentrera sig. Eftersom vår kropps balanssinne ligger i inneröronen kan inflammationen orsakad av TMJ-störning också påverka balansen, vilket resulterar i yrsel, ostadighet och svindel.” https://www.omaok.com/what-happens-if-tmj-is-left-untreated/?fbclid=IwAR0Gk5W8OEDM_cCfsiJwqdnu-7UPV_y5T0WtgISArNBeQunfgan9ln5UEP0#:~:text=Untreated%20TMJ%20can%20cause%20constant,dizziness%2C%20unsteadiness%2C%20and%20vertigo

””Hörselgången, eller ear canal (se bild ovan!), är ett rör som går från ytterörat till trumhinnan. Örat har yttre, mellersta och inre delar. Öronkanalen och yttre brosket i örat utgör ytterörat. Hörselgången transporterar ljud från ytterörat till trumhinnan, som är i mellanörat.
”Eftersom TMJ är nära hörselgången (se bild ovan) kan smärta och inflammation i denna led påverka örat. Ett ringande ljud i örat, även känt som tinnitus, är ofta en del av TMJ-öronsmärta. En ÖNH-specialist kan undersöka din hörsel och trumhinna för att avgöra om din öronvärk är relaterad till TMJ ”
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/temporomandibular-disorder/tmj-and-ear-pain#:~:text=Because%20the%20TMJ%20is%20near,is%20related%20to%20the%20TMJ.

”Vilken nerv är nära temporala benet? Temporalben: Anatomi, delar, suturer och foramina | Kenhub – Den vestibulokokleära nerven slutar i det tidiga benet. Ansiktsnerven fortsätter utåt och lämnar det temporala benet genom stylomastoidforamen.” https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-temporal-bone

Nerv Supply: Musklerna som verkar på TMJ innerveras av underkäkens nerv (CN V), ansiktsnerven (CN VII), C 1, C 2 och C 3. [6] https://www.physio-pedia.com/TMJ_Anatomy

(och mer …) De oto-mandibulära ligamenten är det discomalleolära ligamentet (DML), som uppstår från malleus (hammaren, en av hörselbenen i mellanörat) och löper till TMJ: s mediala retrodiscala vävnad, och det främre malleolära ligamentet (AML), som uppstår från malleus och ansluter till underkäkens lingula via det sphenomandibulära ligamentet[9][10]. De oto-mandibulära ligamenten kan vara inblandade i tinnitus i samband med TMD. En positiv korrelation har hittats mellan tinnitus och ipsilateral TMJ-störning[11][12]. Det har föreslagits att en TMJ-störning kan sträcka DML och AML och därmed påverka balansen i mellanörats struktur [13] [14] [15] [16]. ”Det verkar således som att otiska symtom (tinnitus, otalgi (öronsmärta), yrsel och hypoakusis) som motsvarar förändrade ossikulära rumsliga relationer (såsom ledande mellanörspatologier) också kan produceras från tuggsystempatologier. [17]

https://www.physio-pedia.com/TMJ_Anatomy

Vad ser vi i den här bilden nedan? Det nära sambandet mellan TMJ, cervikal instabilitet och i slutändan en orsak till tinnitus
Den nära anatomiska föreningen mellan den temporomandibulära leden och de övre halskotorna visas i bilden nedan. Som anges i bildtexten kan det nära förhållandet mellan strukturerna användas för att illustrera för drabbade hur skada på livmoderhalsens ligament som stöder rätt position och rörelse av C1 (atlas) och C2 (axel) kan orsaka smärta som skulle resa genom huvudet, ansiktet och TMJ-området. Dessutom kan samma koncept gälla för TMJ-leden. TMJ kan orsaka problem med instabilitet och smärta i livmoderhalsen. Som denna artikel påpekar kan TMJ som påverkar livmoderhalsen och cervikal instabilitet som påverkar TMJ båda leda till problem med tinnitus.

En myriad av förvirrande och ofta motstridiga diagnoser. Symtomen på TMJ och tinnitus varierar från patient till patient.
När patienter lider av en myriad av förvirrande och ofta motstridiga diagnoser, söker de efter andra som sig själva för att se vad deras erfarenheter var, hur de kan ha kommit till rätta eller en lösning på deras tinnitus- och TMJ-utmaningar. Vad många tycker är att svårighetsgraden av TMJ och tinnitus varierar kraftigt, medan det finns många liknande egenskaper, det finns många variabler. Ibland finns det hörselnedsättning, vissa gånger finns det ingen hörselnedsättning. https://www.caringmedical.com/prolotherapy-news/tmj-tinnitus/

The Involvement of Temporomandibular Joint in Psoriatic Arthritis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8754155/
“.. Dess kliniska manifestationer hos patienter kan variera över tiden och avancera från en led till nästa med ett intermittent mönster av exacerbation och remission. Villkoret delar liknande manifestationer med reumatoid artrit (RA), ankyloserande spondylit och reaktiv artrit; Därför krävs en omfattande undersökning för en korrekt diagnos och hantering ..”

Psoriasisartrit, PsA, räknas till gruppen spondylartropatier och är därmed en sjukdom med många ansikten. PsA definieras som en inflammatorisk artrit- eller entesitsjukdom, vanligtvis RF-negativ, associerad till psoriasis

Psoriasis kan vara mycket diskret och förekomma enbart i hårbotten eller hörselgångar. Hos ca 10 % av patienterna saknas hudsjukdom helt. I sådana fall kan diagnosen stärkas av hereditet för psoriasis (första eller andragradssläktingar ..) .. Psoriasisartrit föreligger hos 10-45 % av patienterna med psoriasis i hud. Vanligtvis uppvisar PsA-patienterna en lågaktiv hudpsoriasis med i medeltal 5 % av kroppsytan engagerad … PsA är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Debutåldern är vanligen 30–55 år

Psoriasisartrit liksom psoriasis uppvisar en översjuklighet i hjärt- och kärlsjukdom
Riskfaktorer bör därför kartläggas och behandlas https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/reumatologi/psoriasisartrit/

Psoriasisartrit, ”PsA kan påverka TMJ, precis som alla andra leder i kroppen” https://www.psoriasis.org/advance/when-psa-invades-the-jaw/

PDF – Extremt komprimerad -text och bild på denna sida

BvS: 60 årig hanterbar bullerskade tinnitus (öronsus) blir plötsligt, och permanent till nu, oktober 2019 mycket svår/starkt (att leva med) huvud ljud ”som verkar komma från ingenstans” citat från ovan länk https://safariandmd.com/seven-symptoms-of-tmj-to-watch-for/. OBS att min hanterbara 60-åriga bullerskade tinnitus kan kraftigt förstärkas av ev. TMJ/TMD dysfunktion (flera olika möjligheter) och inte vara ett separat mycket kraftigt ljudtillägg”!

Efter många besök i Lund, Uppsala, Gävleborgs län, finns ingen formell (multidisciplinär) hypotes, förutom de jag jobbat med (under permanent ”larm” sen oktober 2019, baserad på internationella klinikers info via internet länkar). En arbetsstrategi för överlevnad. Tyvärr tror jag många inte förstår hur omöjligt det kan vara att leva med – exponering 100% där även vissa ökade symptom tillfälligt (timmer-dagar) diskuterar jag inte här hypotetiska orsaker till för komplexiteten i ovan/nedan är nog tillräcklig?  Samtidigt är det säker flera patienter som lider av liknande som jag utan att få någon hjälp!

Jag vill framhåll ÖNH-Hudiksvall som verkligen gjort allt vad som står inom deras makt/områdes disciplin – utan att finna några orsaks dysfunktioner!
OBS ovan diskuterar jag alltså ”utanför” ÖNH, men att ovan kan förstärka min 60-åriga bullerskade på inner hårceller – se Audiogram nedan

Min förhoppning är att få utredningar inspirerade eller ej av mina hypoteser, varav ovan är den senaste (2023-07-10) för/till  Hälso- och sjukvården i Sverige. Mitt allmäntillstånd är för dåligt för att resa till USA där framstående kliniker som Cleveland Kliniken har behövda kompetenser och uppenbarligen också praktisk, klinisk erfarenhet!

English
When several ENT doctors do not find the cause of my now very severe permanent 3.5 year old Tinnitus, maybe ”neighbors” can contribute, e.g. Rheumatologist? Although I have studied a lot of international TMJ approaches, TMD can be a very important piece of the puzzle in a larger perspective = e.g. RA! To my surprise, I see, for example, Evaluation of the TMJ (Temporomandibular joint) means of Clinical TMD Examination and MRI Diagnostics in Patients with Rheumatoid Arthritis: “… However, the majority of studies showed that approximately 50% of RA patients develop a clinical involvement of the TMJ [59].” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4160621/#:~:text=However%2C%20the%20majority%20of%20studies,TMJ%20%5B5%E2%80%939%5D.

Maybe TMJ is one of the main problems for severe tinnitus? Below I try to clarify a general hypothesis that must then be individualized as a basis for an action plan via relevant (?) investigations!

Tinnitus-TMJ-RA-Psoriatic arthritis – in cooperation?
Some links are tied together

Tinnitus and TMJ
”The ears are very close to the temporomandibular joints. The internal structures of the ear are housed in the temporal bones of the skull = ”temporo” in the TMJ. In addition, the jaw muscles are connected to the ear and work small muscles in there. Pressure from an unbalanced jaw joint or pulling of irregular jaw muscles can potentially lead to sounds that seem to come out of nowhere. This is tinnitus, although the sound can be thumping, roaring or many other types of noises, dizziness or vertigo. The inner ear also affects balance. If the inner ear is disturbed by leg pressure or muscle tension, it can disrupt the balance system so you feel dizzy or lose balance https://safariandmd.com/seven-symptoms-of-tmj-to-watch-for/

Clear good picture above showing how close the ear canals and temporomandibular joint are: ”TMJ disorders affect the temporomandibular joint, which is located on either side of the head in front of the ears. A soft cartilage disc (disk) acts as a cushion between the articular bones, allowing the joint to move smoothly”. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tmj/multimedia/temporomandibular-joint/img-20007309

”The temporomandibular joints are located near the ear canals, which means that it is common for patients to have symptoms in the ears. If you have unexplained feelings of fullness in your ears, it may be due to your TMJ disorder. Untreated TMJ can cause constant tinnitus or ringing in the ears, which can disrupt sleep and make it difficult to concentrate. Since our body’s sense of balance is located in the inner ears, the inflammation caused by TMJ disorder can also affect balance, resulting in dizziness, unsteadiness and vertigo.” https://www.omaok.com/what-happens-if-tmj-is-left-untreated/?fbclid=IwAR0Gk5W8OEDM_cCfsiJwqdnu-7UPV_y5T0WtgISArNBeQunfgan9ln5UEP0#:~:text=Untreated%20TMJ%20can%20cause%20constant,dizziness%2C%20unsteadiness%2C%20and%20vertigo

””The ear canal (NB, watch the picture above), or auditory canal, is a tube that runs from the outer ear to the eardrum. The ear has outer, middle, and inner portions. The ear canal and outer cartilage of the ear make up the outer ear. The ear canal transports sound from the outer ear to the eardrum, which is in the middle ear.
Because the TMJ is near the auditory canal (NB, watch the picture above), pain and inflammation in this joint can affect the ear. A ringing sound in the ear, also known as tinnitus, is often a part of TMJ ear pain. An ENT specialist can examine your hearing and eardrum to determine if your earache is related to the TMJ”
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/temporomandibular-disorder/tmj-and-ear-pain#:~:text=Because%20the%20TMJ%20is%20near,is%20related%20to%20the%20TMJ.

“What nerve is near temporal bone? Temporal bone: Anatomy, parts, sutures and foramina | Kenhub – The vestibulocochlear nerve terminates in the temporal bone. The facial nerve continuous outwards, exiting the temporal bone through the stylomastoid foramen.” https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-temporal-bone

Nerve Supply: The muscles that act on the TMJ are innervated by the mandibular nerve (CN V), the facial nerve (CN VII), C 1, C 2 and C 3.[6] https://www.physio-pedia.com/TMJ_Anatomy

(and more …) The oto-mandibular ligaments are the discomalleolar ligament (DML), which arises from the malleus (one of the ossicles of the middle ear) and runs to the medial retrodiscal tissue of the TMJ, and the anterior malleolar ligament (AML), which arises from the malleus and connects with the lingula of the mandible via the sphenomandibular ligament[9][10]. The oto-mandibular ligaments may be implicated in tinnitus associated with TMD. A positive correlation has been found between tinnitus and ipsilateral TMJ disorder[11][12]. It has been proposed that a TMJ disorder may stretch the DML and AML, thereby affecting middle ear structure equilibrium[13][14][15][16]. “It thus seems that otic symptoms (tinnitus, otalgia (ear pain), dizziness and hypoacusis) corresponding to altered ossicular spatial relationships (such as conductive middle ear pathologies) can also be produced from masticatory system pathologies.” [17]

https://www.physio-pedia.com/TMJ_Anatomy

What are we seeing in this image below? The close relationship between TMJ, cervical instability, and ultimately a cause of tinnitus
The close anatomical association between the temporomandibular joint and the upper cervical vertebrae is demonstrated in the image below. As stated in the caption, the close relationship between the structures can be used to illustrate to sufferers how injury to the cervical spine ligaments supporting the proper position and movement of the C1 (atlas) and C2 (axis) could cause pain that would travel throughout the head, face, and TMJ area. Additionally, the same concept can apply to the TMJ joint. The TMJ can cause problems of cervical spine instability and pain. As this article points out, TMJ impacting the cervical spine and cervical instability impacting the TMJ can both lead to issues of tinnitus.

A myriad of confusing and often conflicting diagnoses. The symptoms of TMJ and Tinnitus vary from patient to patient.
When patients suffer from a myriad of confusing and often conflicting diagnoses, they search for others like themselves to see what their experiences were how they may have come to terms, or a resolution of their tinnitus and TMJ challenges. What many people find is that the severity of TMJ and Tinnitus vary greatly, while there are many similar characteristics, there are many variables. Sometimes there is hearing loss, some times there is no hearing loss. https://www.caringmedical.com/prolotherapy-news/tmj-tinnitus/

 

The Involvement of Temporomandibular Joint in Psoriatic Arthritis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8754155/
”.. Its clinical manifestations in patients can vary over time, advancing from one joint to the next with an intermittent pattern of exacerbation and remission. The condition shares similar manifestations with rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis, and reactive arthritis; hence, a comprehensive examination is required for a proper diagnosis and management ..”

Psoriatic arthritis, PsA, belongs to the group of spondylarthropathies and is thus a disease with many faces. PsA is defined as an inflammatory arthritis or enthesitis disease, usually RF negative, associated with psoriasis

Psoriasis can be very discreet and occur only on the scalp or ear canals. In about 10% of patients, skin disease is completely absent. In such cases, the diagnosis can be strengthened by family history of psoriasis (first or second degree relatives ..) .. Psoriatic arthritis occurs in 10-45% of patients with skin psoriasis. Typically, PsA patients present with a low-active skin psoriasis with an average of 5% of body surface area involved… PsA is as common in women as it is in men. The age of onset is usually 30–55 years

Psoriatic arthritis as well as psoriasis exhibit a morbidity in cardiovascular disease
Risk factors should therefore be identified and addressed
(Machine translated) https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/reumatologi/psoriasisartrit/

Psoriasisartrit, ”PsA can affect the TMJ, just like any other joints in your body” https://www.psoriasis.org/advance/when-psa-invades-the-jaw/

PDF – Extreme compressed – text and picture of this page

BvS: 60 year old manageable noise-damaged tinnitus (ear rusting) suddenly becomes, and permanent until now, October 2019 very difficult/strong (to live with) head sounds ”that seem to come out of nowhere” quote from above link https://safariandmd.com/seven-symptoms-of-tmj-to-watch-for/. Note that my manageable 60-year-old noise-damaged tinnitus can be greatly amplified by possible TMJ/TMD dysfunction (several different possibilities) and not be a separate very powerful sound addition”!

After many visits to Lund, Uppsala, Gävleborg County, there is no formal (multidisciplinary) hypothesis, except those I have worked with (under permanent ”alarm” since October 2019, based on international clinics’ info via internet links). A work strategy for survival. Unfortunately, I think many do not understand how impossible it can be to live with – exposure 100% where even some increased symptoms temporarily (timber-days) I do not discuss here hypothetical reasons for the complexity of the above/below is probably sufficient?  At the same time, it is safe several patients who suffer from similar ones as me without getting any help!

I would like to highlight ÖNH-Hudiksvall who really did everything within their power/area’s discipline – without finding any causal dysfunctions!
NB above I discuss ”outside” ENT, but that above can amplify my 60-year-old noise damage on inner hair cells – see Audiogram below


BvS-> My hope is to get investigations inspired or not by my hypotheses, of which the above is the latest (2023-07-10) for/to the Swedish Health Care. My general condition is too bad to travel to the United States where prominent clinics like the Cleveland Clinic have the necessary skills and obviously also practical, clinical experience!
2023-07-10