Personal clinical situation

Summary my most hard to manage ”tinnitus” symptoms …
(Swedish translation below)
Below valid but last updates at https://carism.se/2021-22/multifaceted-hypothesis-overview/ and https://carism.se/2021-22/my-experimental-intervention-work/

A: 60-year-old noise damaged tinnitus cluster since October 2019 permanently with 3-4 times louder sound (see Audiogram below)

B: High frequency sound cutting Zig-Zag clusters temporarily, e.g. at air pressure. and humidity changes but also at Electromagnetic fields (measured since I could not work at laptop more than 5-10 minutes with increased ”2” symptoms and tested when I did not find any causes of change . my PC sent out 5 volts – highest on the measuring scale in my measuring instrument (could be higher!). Dirty EMF-smog seems (surprisingly for me) be an increasing, observable, emerging, EMF-measurable symptom generation problem/cause/…. Update 2022-02-14; EMF may be a more complex interacting ”variable” than I have thought … which 2022-02-16 confirmed; in pretty good EMF-cleared bedroom, I forgot my phone on charge all night, continuously increasing symptoms and, surprisingly increased pain cervically, so I remembered the mobile charging, measured before I ”related” the charging connection and EMF data showed high values. Nothing else unusual would have happened otherwise. Hardly likely there were ”subjective reasons” for the reaction during night sleep

C: Severely definable very difficult manageable sound cluster that always occurs after I slept 1-2 hours. If I sleep longer, the sound will increase even further. The same sound can occur even when I rest and sleep 1-2 minutes during the day. It takes much self-care program activities to get it to pre-stimulus level.

The above 3 symptoms have thus been active all the time with slightly increased bother-seeking degree where I have not been able to detect any habituation of ”1” but of the other two with some habituation, B can take very long time, sometimes days.

(Perhaps a slight brightening in the influence of the A symptom; sometimes finds a neck/back (cervical above all) position where small, but however, decrease in previously completely permanently unchanged 2.5 year symptoms! – 2022-02-09)

Possible causes other than the strengthening of the 60-year-old noise damage are:
(a) head trauma (accident, head before entering concrete pillars – MRI (* see below) shows clearly cervical and lumbar dysfunctions – try to avoid surgery .. while unsure this trauma is main reasons for the above hard symptoms! Common (mostly cervical efferent) tingling symptoms occur but they drown in the ABC symptoms, here afferents may play an important role – direct or indirect!

(b) when testing the hearing aid (reinforcing the noisy area), ”B” created difficult sound clusters – interrupted but tried 2 more times with changed settings but managed to have the hearing aid at all three times c 1 hour.

(c) Were ”ear children” with extensive problems and myringtomy did several times – which is why my ears have scarring, etc.

(d) But answering “what emerged to increase it” Outer hair cells are also suspected, but how come? Interference with the above?

General condition m.m.
Despite the above very severe symptoms and unknown causes (no investigations except audiograms many times (see picture below) – the same every time), the general condition is good (except that the back injury is somewhat disabling (e.g. no marathon in the near future). The psychological/limbic condition is surprisingly good (possibly affecting a type of posthypnosis). Probably little psychological impact on the above dysfunctional neurobiological symptom process.

Self-care – comprehensive toolbox, including gym and jogging (described elsewhere)!

Everything is so close – see pictures below – do we expect multidisciplinary analysis and multidisciplinary intervention programs?


PIcture links – see https://carism.se/projekt-carism/a-multidisciplinary-overview-of-the-tinnitus-syndrome-fields/overview-of-some-of-the-tinnitus-syndrome-approaches/

Swedish – Sammanfattning mina Tinnitus symptom

A: 60-årig bullerskade tinnitus kluster sedan October 2019 permanent med 3-4 gånger högre ljud (se Audiologram bild nedan)

B: Högfrekvent ljudskärande Zig-Zag kluster tillfälligt bl.a. vid lufttryck. och fuktighets förändringar men också vid Elektromagnetiska fält (uppmätt sedan jag inte kunnat arbeta vid laptop mer än 5-10 minuter med ökade ”2” symptom och testade när jag inte hittade några orsaker till förändring. Min PC sände ut 5 volt – högsta på mätskalan i mitt mätinstrument (kan vara högre!). Smutsig EMF-smog verkar (förvånansvärt för mig) vara en ökande, observerbale framväxande, EMF-mätbar symptomgenerering problem / orsak / …. Uppdatering 2022-02-14; EMF kan vara en mer komplex interagerande ”variabel” än jag har trott …vilket 2022-02-16 bekräftas; i ganska bra EMF-rensat sovrum glömde jag mobilen på laddning hela natten, kontinuerligt ökade symptom och, överraskande ökad smärta cervikalt, så kom jag ihåg mobils laddningen, mätte innan jag ”släkte” ladduppkopplingen och EMF-data visade höga värden. Inget annat ovanligt hade hänt i övrigt. Knappast troligt det var ”subjektiva skäl” till reaktionen under natt sömn.

C: Svårt definierbart mycket svår hanterbart ljudkluster som alltid uppstår sedan jag sovit 1-2 timmar. Sover jag längre så ökar ljudstyrkan ytterligare! Samma ljud kan uppstå även när jag på dagen vilar och sover 1-2 minuter. Det krävs mycket egenvårdsprogramaktiviteter för att få det till pre-stimulus nivå.

Ovan 3 symptom har alltså varit aktiva hela tiden med något ökad besvärsökad grad där jag inte kunnat upptäcka någon habituering av ”1” men av de båda andra med viss habituering, B kan ta mycket lång tid, i bland dagar.

(Kanske en liten ljusning i påverkan av A symptomet; hittar ibland en nacke/rygg (cervikal framför allt) position där liten, men dock minskning av tidigare helt permanent oförändrade 2,5 åriga symptom)

Möjliga orsaker förutom förstärkning av 60-åriga bullerskadan är

(a) huvud trauma (olycka, huvudet före in i betongpelare (MRI (* see below) visar cervikala och lumbala dysfunktioner. Vanlig stickning symptom förekommer men de drunknar i ABC symptomen.

(b) vid utprovning av hörselapparat (förstärkande bullerskade området), skapade ”B” svåra ljudkluster – avbröt men försökte 2 ggr till med förändrade inställnignar men klarade ha hörselapparaten på alla tre gångerna c 1 timme.

(c) Var ”öronbarn” med omfattande problem och myringtomi gjorde ett flertal gånger – varför mina öron har ärrbildningar m.m.

Allmäntillstånd m.m.
Trots ovan mycket svåra symptom och okända orsaker (inga utredningar utom audiogram många gånger – samma varje gång), så är allmäntillståndet bra (utom att ryggskadan är något handikappande (t.ex. inget maraton i närtid). Psykologiskt/Limbiskt tillståndet är överraskande bra (möjligen inverkar en n typ av posthypnos). Sannolikt liten psykologisk påverkan på ovan dysfunktionell neurobiologisk symptomprocess.

Egenvård – omfattande verktygslåda, inklusive gym och jogging (beskrivs på annat håll)

Allting är så nära – se bilder ovan – förväntar oss multidisciplinär analys och åtgärdsprogram?

 

* 2021-12-15 MRI Bo von Scheele – Excerpt:

Implied corrected lordosis unchanged since the last MRI (20-09-15).

C3-CA 4 Slightly degenerative altered disk without spinal cord impact or spinal stenosis. Some narrowing of the root canals without clear root impact

C4-C5 Degenerative altered disk without spinal cord impact or stenosing. In the root canals crowded especially on the left side with some prerequisite for impact on the left C-5 root

C5-C6 Degenerative altered disk bulges dorsal and dislocates without compressing or signaling changes in the spinal cord. Crowded in the recesses and root canals bilaterally with impact on the C-6 roots

C6-C7 Degenerative altered disc curves dorsal without spinal cord impact or spinal stenosis. In the root canals bilateral root canal stenosis with an impact on the C7 roots

Discrete degenerative changes. Ordinary spinal cord. No major pathological edema of the skeleton or adjacent soft tissues

L3-L4 Slightly degenerative altered disk curves wide dorsal and suppresses the recesses with some impact on the L4 roots. No clear spinal stenosis. Cross-sectional area 0.9 cm2. Crowded in the root canals without clear root impact

L4-L5 Degenerative altered disk curves wide dorsal with left-sided excess weight and stenoslates left recess along with intervertebral joint changes. No spinal stenosis – area 0.9 cm2. In the left root canal dislocation on the border of compression of the L4 root. On the right side dislocation without compression. In adjacent end plates there is a degenerative edema above all dorsal. No signal changes in the disk

L5-S1 Degenerative alters disk without impact on S1 roots or spinal stenosis. There is a small disk bulging paramedian to the left with light dorsal distribution without impact on the left S1 or dura bag. Bilateral dislocation without clear compression of the L5 roots in the root canals most left side. Lighter intervertebral joint changes contribute.

L4-S3 has normal bone marrow pre-fated (obese?) in the vertebrae secondary to therapeutic gamma radiation unchanged

Summary analysis of findings/referrals
Significantly unchanged image (BvS: since last MRI) with hint spinal stenosis C5-C6 as well as root canal stenoses with root influences of several levels. No spinal stenosis in the lumbar spine. Recess stenoses and root canal stenoses on several levels. 2021-12-15 Dr Jan Mogard, neuroradiologist

 

MRI – 2021-12-15 MRI Bo von Scheele – Utdrag:
Antytt ut rättad lordos oförändrat sedan förra MRI (20-09-15).

C3-CA 4 Lätt degenerativt förändrad disk utan ryggmärgspåverkan eller spinalstenos. Viss förträngning av rotkanalerna utan klar rot påverkan

C4-C5 Degenerativ förändrad disk utan ryggmärgspåverkan eller stenosering. I rotkanalerna trångt framför allt på vänstra sidan med viss förutsättning för påverkan på vänstra C-5 roten

C5-C6 Degenerativt förändrad disk buktar dorsalt och dislocerar utan att komprimera eller ge signal förändringar i ryggmärgen. Trångt i recesserna och rot kanalerna bilateralt med påverkan på C-6 rötterna

C6-C7 Degenerativ förändrad disk buktar dorsalt utan ryggmärgspåverkan eller spinal stenos. I rotkanalerna bilaterala rotkanalstenoser med påverkan på C7-rötterna

För övrigt diskreta degenerativa förändringar. Ordinär ryggmärg. Inget större patologisk ödem i skelettet eller angränsande mjukdelar

L3-L4 Lätt degenerativt förändrad disk buktar brett dorsalt och förtränger recesserna med viss påverkan på L4-rötterna. Ingen klar spinal stenos. Tvärsnittsarea 0,9 cm2. Trångt i rot kanalerna utan klar rotpåverkan

L4-L5 Degenerativ förändrad disk buktar brett dorsalt med vänstersidig övervikt och stenoserar vänstra recessen tillsammans med intervertibral ledsförändringar. Ingen spinal stenos – area 0,9 cm2. I vänstra rotkanal dislokation på gränsen till kompression av L4-roten. På högersidan dislokation utan kompression. I angränsande slutändplattor finns ett degenerativt ödem framför allt dorsalt. Inga signalförändringar i disken

L5-S1 Degenerativt förändrar disk utan påverkan på S1-rötterna eller spinal stenos. Finns en liten disk buktning paramediant åt vänster med lätt dorsal utbredning utan påverkan på vänstra S1 eller durasäcken. Bilateral dislokation utan klar kompression av L5-rötterna i rotkanalerna mest vänster sida. Lättare intevertebral ledsförändringar bidrar.

L4-S3 har normal benmärg förfettats i kotorna sekundärt till terapeutiskt gamma-strålning oförändrat

Sammanfattande analys av fynd/remiss
Väsentligt oförändrad bild (BvS: sedan förra MRI) med antyd spinal stenos C5-C6 samt rotkanal stenoser med rotpåverkan på flera nivåer. Ingen spinal stenos i ländryggen. Recess stenoser och rotkanal stenoser på flera nivåer. 2021-12-15 dr Jan Mogard, neuroradiolog


Audiogram BvS

2019-12-13 Audiogram ÖNH-Lund

 

2022-02-08 Bo von Schéele, professor, kliniker, patient ..