Atypisk Cystisk Fibros i övre luftvägar … där ”källan” kan vara käkleds diskarna och sedan nedåt, t.ex. Barré-Lieou Syntrome liknande cervikalt ..

English below Swedish

Atypisk Cystisk Fibros i övre luftvägar … där ”källan” kan vara käkleds diskarna
https://carism.se/2023-2/tmj-internal-derangements-creptius-tinnitus-pain-symptoms/to-work-on/atypical-cystic-fibrosis-might-only-have-mild-dysfunction-in-1-organ-system-and-might-or-might-not-have-elevated-sweat-chloride-levels/atypicalliked-cystic-fibrosis-nb-only-what-happens-during-the-night/atypisk-cystisk-fibros-i-ovre-luftvagar-dar-kallan-kan-vara-kakleds-diskarna/

www.carism.se/2023-2/tmj-internal-derangements-creptius-tinnitus-pain-symptoms/to-work-on/atypical-cystic-fibrosis-might-only-have-mild-dysfunction-in-1-organ-system-and-might-or-might-not-have-elevated-sweat-chloride-levels/atypicalliked-cystic-fibrosis-nb-only-what-happens-during-the-night/atypisk-cystisk-fibros-i-ovre-luftvagar-dar-kallan-kan-vara-kakleds-diskarna/

Ökade ”skruvstäds liknande” sprängningar från hjärnstammen och ner cervikalt troligen involverade diskarna i käkleden (som källa till mucus/slem generering) som relaterar till atypisk cystisk fibros i övre luftvägar och örontrumpeten. Stelnade mucus blockerar dränage med ”ej plats” där dränage normalt sker, leder till anaerob/hypoxi, ökat tryck som skapar ökat sprängningarna som jag varje timme väcks av ökade sprängningarna, går upp och försöker ”öppna” genom mekaniskt rensa, vilket inte lyckas väl nog**. Sista uppväckning är värst och tar c 2 timmar innan ”normal svår” sprängnivå är tillbaka. Sannolikt kronisk inflammation I åtminstone vänster käkledsdisk sedan 4 år tillbaka. Atypisk cystisk fibros finns i släkten på min mors sida och kan väckas till på äldre dagar enigt internationella referenser. CFTR (1989 identifierad se www.internmeficin.se). C 2000 olika mutationer relaterar till cystisk fibros varianter.

Att även mina synproblem (tyst Migrän enligt ögonläkare) och balanssvårigheter liksom under tryck i näsan kan troligen relateras till området kring osteomeatala komplexet.

Under dagen gör rörelserna att dränage fungerar ganska bra, men vid inaktivitet ej. ”Barotrauma” symptom är sannolikt oberoende av ovan, men kan ha en indirekt relation. OBS om undertryck i näsan (Toybee´s Manöver*) och ”Barotrauma” dag som natt mycket känslig under alla 4 åren, alltså inget nytillkommet

* Toybee´s manöver jmf med Valsalva verkar mer visa vägen hur ingrepp i käkledernas diskar (och komplexa omgivning), går från yttre ögonvrån troligen via Sphenoid** till Käkleds diskarna? Utgångspunkt för nya försöka att ”öppna upp” för fränage efter varje uppvaknande

** En av de pariga näshålor, som är belägna i kilbenet och står i förbindelse med den översta näshålegången på samma sida.” ” One of the paired air spaces located in the body of the SPHENOID BONE behind the ETHMOID BONE in the middle of the skull. Sphenoid sinus communicates with the posterosuperior part of NASAL CAVITY on the same side.” https://mesh.kib.ki.se/term/D013101/sphenoid-sinus

Olika uppfattningar kring läkemedel råder, bl.a. att vanligt slemlösande inte anses relevant. Har referenser på www.carism.se

Svenska referenser:
Cystisk fibros – Internetmedicin https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/pediatrik/cystisk-fibros/

Cystisk fibros – Sahlgrenska Universitetssjukhuset https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/analyslistan/cystisk-fibros/

Cystisk fibros – 1177 https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/hosta-och-slem-i-luftvagarna/cystisk-fibros/

Cystisk fibros – symtom, orsak och behandling – Doktor.se https://doktor.se/fakta-rad/lungor-och-luftvagar/cystisk-fibros

Team för cystisk fibros – KI https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/centrum-for-sallsynta-diagnoser/regionala-expertteam/cystisk-fibros/

Cystisk fibros – Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Cystisk_fibros

Engslish

Atypical Cystic Fibrosis of the Upper Airway… where the ”source” may be the temporomandibular disks
https://carism.se/2023-2/tmj-internal-derangements-creptius-tinnitus-pain-symptoms/to-work-on/atypical-cystic-fibrosis-might-only-have-mild-dysfunction-in-1-organ-system-and-might-or-might-not-have-elevated-sweat-chloride-levels/atypicalliked-cystic-fibrosis-nb-only-what-happens-during-the-night/atypisk-cystisk-fibros-i-ovre-luftvagar-dar-kallan-kan-vara-kakleds-diskarna/

www.carism.se/2023-2/tmj-internal-derangements-creptius-tinnitus-pain-symptoms/to-work-on/atypical-cystic-fibrosis-might-only-have-mild-dysfunction-in-1-organ-system-and-might-or-might-not-have-elevated-sweat-chloride-levels/atypicalliked-cystic-fibrosis-nb-only-what-happens-during-the-night/atypisk-cystisk-fibros-i-ovre-luftvagar-dar-kallan-kan-vara-kakleds-diskarna/

Increased ”vise-like” bursts from the brainstem down cervical probably involved the intervertebral discs (as the source of mucus/mucus generation) that relate to atypical cystic fibrosis of the upper respiratory tract and eustachian tube. Solidified mucus blocks drains with ”no place” where drainage normally occurs, leads to anaerobic/hypoxia, increased pressure that creates increased bursts that I am woken up every hour by increased blasts, go up and try to ”open” by mechanically cleaning, which does not succeed well enough**. The last wake-up call is the worst and takes about 2 hours before the ”normal severe” blast level is back. Probably chronic inflammation in at least the left intervertebral disc for 4 years. Atypical cystic fibrosis runs in the family on my mother’s side and can be brought back in old age according to international references. CFTR (1989 identified, see www.internmeficin.se). C 2000 different mutations relate to cystic fibrosis variants.

That also my vision problems (silent migraine according to ophthalmologist) and balance difficulties as well as under pressure in the nose can probably be related to the area around the osteomeatal complex.

During the day, the movements make drainage work quite well, but when inactive, do not. ”Barotrauma” symptoms are likely independent of the above, but may have an indirect relationship. NOTE about negative pressure in the nose (Toybee’s Maneuver*) and ”Barotrauma” day and night very sensitive during all 4 years, so nothing new

* Toybee’s maneuver compared to Valsalva seems to show more the way how interventions in the temporomandibular joint discs (and complex surroundings), go from the outer corner of the eye, probably via Sphenoid** to the temporomandibular joint discs? Starting point for new attempts to ”open up” to fringe after each awakening

** One of the paired nasal cavities located in the cuneiform bone and connected with the uppermost nasal duct on the same side.” ” One of the paired air spaces located in the body of the SPHENOID BONE behind the ETHMOID BONE in the middle of the skull. Sphenoid sinus communicates with the posterosuperior part of NASAL CAVITY on the same side.” https://mesh.kib.ki.se/term/D013101/sphenoid-sinus

There are different opinions about drugs, including that ordinary expectorants are not considered relevant. Have references on www.carism.se

Swedish references:
Cystic Fibrosis – Internet Medicine https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/pediatrik/cystisk-fibros/

Cystic fibrosis – Sahlgrenska University Hospital https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/analyslistan/cystisk-fibros/

Cystic fibrosis – 1177 https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/hosta-och-slem-i-luftvagarna/cystisk-fibros/

Cystic Fibrosis – Symptoms, Cause and Treatment – Doktor.se https://doktor.se/fakta-rad/lungor-och-luftvagar/cystisk-fibros

Cystic Fibrosis Team – KI https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/centrum-for-sallsynta-diagnoser/regionala-expertteam/cystisk-fibros/

Cystic fibrosis – Wikipedia, the free encyclopedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Cystisk_fibros